iluvk.vn

Xử lý thông tin cá nhân

1. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG CHÂM XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phương châm xử lý thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng như sau. ILUVK thu thập thông tin nào, sử dụng nguồn tin đó ra sao và chia sẻ những điều này với ai tùy theo nhu cầu (‘Ủy thác’ hoặc ‘Cung cấp’), cung cấp thông tin liên quan tới thông tin cá nhân một cách rõ ràng chẳng hạn như loại bỏ thông tin đạt được mục đích sử dụng khi nào, ra sao, v.v…

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN THU THẬP ĐƯỢC

Người sử dụng có thể sử dụng chung với thành viên về đa số các dịch vụ ILUVK như tìm kiếm thông tin, xem tin tức mà không cần gia nhập làm thành viên. Trường hợp người sử dụng gia nhập làm thành viên để dùng dịch vụ dành riêng cho thành viên, ILUVK sẽ thu thập tối thiểu thông tin cá nhân cần thiết để sử dụng dịch vụ. Vào thời điểm gia nhập làm thành viên, thông tin cá nhân thu thập từ người dùng của ILUVK như sau. ILUVK thu thập thông tin cần thiết như “ID(Email), mật khẩu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại” khi các bạn gia nhập làm thành viên.

3. CUNG CẤP VÀ ÚY THÁC THÔNG TIN

Về nguyên tắc, ILUVK không cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài mà không được sự đồng ý của người dùng. ILUVK không cung cấp thông tin cá nhân mà không được sự cho phép trước của người dùng. Tuy nhiên, trường hợp người dùng trực tiếp đồng ý về việc cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng dịch vụ của Công ty bên ngoài, và phát sinh nghĩa vụ gửi thông tin cá nhân về cho ILUVK theo Pháp lệnh liên quan, trường hợp xác nhận được sự nguy hiểm cấp bách cho an toàn hay mạng sống của người dùng và để giải quyết được việc này, ILUVK sẽ cung cấp thông tin cá nhân.

4. HỦY THÔNG TIN CÁ NHÂN

Về nguyên tắc, Công ty tự hủy thông tin cá nhân của người dùng khi người dùng bỏ làm thành viên. Tuy nhiên, trường hợp được người dùng đồng ý riêng về thời gian bảo quản thông tin cá nhân, hoặc phát sinh thêm nghĩa vụ bảo quản thông tin trong thời gian nhất định theo Pháp luật, ILUVK sẽ bảo quản thông tin cá nhân một cách an toàn trong thời gian này.

Exit mobile version